Av. Alptürk Kaya

İhtiyatî Haciz Yargılaması

Av. Alptürk KAYA

GİRİŞ

Bir borcun kararlaştırıldığı şekilde ifası her zaman mümkün olmaz. Borçlunun borcu inkâr ettiği, müeccel borcu ifadan kaçınmaya hazırlandığı ve muaccel borcu ifadan kaçındığı durumlar pek çoktur. Bunu gören yasa koyucu, geçici hukukî koruma önlemleri adıyla, hukukî hak arama yollarının etkin ve anlamlı kılınmasına katkı sağlayan1 bir dizi hukukî araç üretmiştir. İhtiyatî haciz de bu araçlardan biridir.2

İhtiyatî haciz süreci, tasarruf ilkesi gereğince, genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemeye yöneltilen bir taleple başlar. Mahkemenin ihtiyatî haciz kararı vermesi için alacaklının alacağın varlığını kesin olarak ispatlaması gerekmez. Alacağın varlığına dair yaklaşık ispat yeterlidir.3 Bu durum haczin önleyicilik amacına uygun, fakat menfaat dengesi ilkesine aykırıdır. Burada borçlu aleyhine bozulan denge, ihtiyatî haciz kararının ayakta kalmasını koşullandıran birtakım işlemlerle yeniden kurulmaya çalışılır. Bu işlemler, sırasıyla; ihtiyatî haciz yargılaması, ihtiyatî haciz kararının icrası ve ihtiyatî haczi tamamlayan merasim adlarıyla bilinen süreçleri oluşturur. Alacaklı, ihtiyatî haciz kararını elde etmek ve bu kararı ayakta tutmak istiyorsa, yasanın buyurduğu iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde, çoğu kez, mahkemenin bu konuda karar vermesine bile gerek kalmaksızın ihtiyatî haciz – kendiliğinden – ortadan kalkar.4

İHTİYATÎ HACİZ YARGILAMASI

İhtiyatî haciz bir dava değildir,5 bir taleptir. İhtiyatî hacizle ilgili kararlar, maddî anlamda kesin hüküm oluşturmaz.6 İhtiyatî haciz yargılamasında basit yargılama usulü uygulanır [HMK 316/1-c] ve ihtiyatî hacze dair işler adlî tatilde de görülür [HMK 103/1-a].

Talep

Tasarruf ilkesi gereğince, mahkemenin ihtiyatî hacze karar verebilmesi için alacaklının bu konuda talepte bulunması gerekir [HMK 24/1]. Alacaklı ihtiyatî haczi, dava açmadan önce isteyebildiği gibi,7 açılmış olan dava sırasında da talep edilebilir.

28/2/2018 günlü 7101 sayılı Yasa değişikliğinden önce, borçlu hakkında alacaklının talebi olmadan da ihtiyatî hacze karar verilebildiği istisnaî bir hâl8 bulunmaktaydı. “Konkordatonun tasdikini reddeden mahkeme, teminat aramaksızın borçlunun bütün kabili haciz mallarının ihtiyaten haczine karar ver”mekte idi [İİK e301]. Ancak değişiklikle bu durum yasadan çıkartılmıştır [bkz. İİK 308].9

Talep, mahkemeye dilekçeyle iletilir.10 Alacaklı, dilekçesinde borçlunun mallarına ihtiyatî haciz konulmasına karar verilmesini ister; dayandığı alacağı gösterir, – varsa – borç senedini de dilekçeye ekler.11 İhtiyatî haciz nedenlerinden hangisine ve niçin bu nedene dayanıldığı da dilekçede gösterilir.12

İhtiyaten haczedilecek mallar ve alacaklının göstereceği teminat dilekçede gösterilen tutara göre belirlendiğinden alacak tutarı dilekçede tam olarak belirtilmelidir. Belirsiz alacaklarda dilekçede – geçici olarak – gösterilen tutar esas alınır.13 Alacağın tutarı tam olarak belirlenmeden, belirsiz olan kesiti de kapsayacak şekilde ihtiyatî haciz kararı verilemez.14 Alacak tutarı yargılama sırasında tam olarak belirlendikten sonra, kalan alacak kesiti için ihtiyatî haciz ayrıca istenebilir.15

Görevli ve Yetkili Mahkeme

İhtiyatî hacizde yetki, – İİK 258/1’in doğrultusunda – İİK 50 hükmüyle düzenlenmektedir. Buna göre, “para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur”. Fakat 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, yerini HMK’ye bıraktığı için yetki konusunda HMK hükümlerine başvurulur. Şu hâlde, yetkili mahkeme, kural olarak, davalı gerçek veya tüzel kişinin ihtiyatî haczin talep edildiği tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir [HMK 6/1]. İhtiyatî haciz, dava dilekçesiyle birlikte veya dava sırasında isteniyorsa, yetkili, davaya bakan mahkemedir.16 Ayrıca ilama dayanan alacaklar için Türkiye’nin her yerindeki mahkemelerden ihtiyatî haciz istenebilir.17

Görevli mahkemenin belirlenmesinde de HMK hükümleri geçerlidir.18 HMK 2“dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalar”da asliye hukuk mahkemesini görevli kılmaktadır. Bu bakımdan alacağın tutarı ne olursa olsun ihtiyatî hacizde genel görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.
Uygulamada, sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren dava ve işlerde basit yargılama usulünün uygulanmasını ihtiyatî haczin aynı yargılama usulüne tabi olmasıyla bağdaştıran ve bu doğrultuda ihtiyatî haciz taleplerinin de sulh hukuk mahkemesine yöneltilmesi gerektiğini savunan yargısal kararlara denk gelinmektedir.19 Yargıtay böyle bir kararı, HMK 316/1-a hükmünden “sulh hukuk mahkemesinin basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde genel görevli mahkeme olduğu şeklinde bir anlam çıkarılamayacağından, Asliye Hukuk Mahkemesince, “görevsizlik nedeniyle ihtiyatî haciz isteminin reddine” karar verilemeyeceği” gerekçesiyle – haklı olarak – bozmuştur.20

Bundan başka, uyuşmazlığın niteliği itibarıyla başka mahkemenin görevli olduğu durumlarda, ihtiyatî haciz talebi de bu mahkemeye yöneltilir.21 Örneğin ticarî alacağa yönelik ihtiyatî haciz, asliye ticaret mahkemesinden talep edilir.
İç ilişkide tahkim koşulu bulunması hâlinde de ihtiyatî haciz yine bu mahkemelerden istenir. Hakem kurulu, ihtiyatî tedbirden veya delil tespitinden farklı olarak [HMK 414/1] ihtiyatî hacze karar veremez. İhtiyatî haczin tahkimle ilişkisi, tahkim koşulu varsa, genel hükümlere göre görevli ve yetkili mahkemeden ihtiyatî haciz kararı alındıktan sonra hakem kuruluna iki hafta içinde dava açılması zorunluluğundan ibarettir [HMK 426/2]. Bu yapılmazsa, yasanın açık hükmü gereği, ihtiyatî haciz kendiliğinden kalkar [HMK 426/2].

Karar

İhtiyatî haciz kararının verilmesi alacaklının, alacağın varlığı ve ihtiyatî haciz koşullarının oluştuğu konusunda mahkemede yeterli kanıyı oluşturmasına, bunun için de gerekli kanıtları mahkemeye sunmasına bağlıdır [İİK 258/1].22 İhtiyatî haciz yargısı sonunda verilen karar, maddî anlamda kesin hüküm oluşturmadığından alacaklının yaklaşık ispatı yeterlidir.23

Bununla birlikte alacak – HMK 200’e göre – senetle ispat edilmesi gereken alacaklardan ise alacaklı senet, sözleşme veya en azından delil başlangıcı olan bir belgeye dayanmalıdır.24

Bu şekilde alacağın varlığına, muaccel olduğuna ve rehinin bulunmadığına; alacak müeccelse bunlara ek olarak, borçlunun İİK 257/2’de sayılan eylemlerden birine girişmesi nedeniyle tehlikeye düştüğünü saptayan mahkeme ihtiyatî hacze karar verir. Bu koşulların varlığı hâlinde, mahkemenin ihtiyatî hacze karar verip vermemek konusunda takdir yetkisi yoktur.

Üstelik mahkeme bu kararı verirken alacaklının ihtiyatî haciz talep dilekçesinin bir örneğini borçluya tebliğ etmemiş ve borçluyu dinlememiş bile olabilir [İİK 258/2].25 Özellikle tebligat yapılması ve dinlenmesi için gerekli sürede borçlunun mallarını kaçırması olasılığı varsa, mahkemenin durumun ivediliği gözeterek borçluyu haberdar etmemesinde yarar vardır.26 Kaldı ki, uygulamada genellikle borçlu dinlenmeden – duruşma yapılmadan – ihtiyatî haciz kararı verilmektedir.27

Mahkeme ihtiyatî hacze dair kararında; alacaklının (ve temsilcisinin) ve borçlunun ad ve soyadları ile yerleşim yerlerini, haczin ne gibi belgelere dayandığını ve ne tutarda alacak için konulduğunu, nedenini, haczedilecek şeyleri28 ve alacaklının zararın tazminiyle yükümlü olduğu ile gösterilen teminatın nelerden ibaret bulunduğunu gösterir [İİK 260].29

Teminat

İhtiyatî haczin temeli, alacaklının kötü niyetli borçlu karşısında korunması düşüncesidir. Buna karşılık kötü niyetli olanın her zaman borçlu olduğu kabul edilemez. Alacaklı olduğunu ileri süren kimse de kötü niyetli olabilir. Gerçekte alacaklı olmayan bir kimse, yaklaşık ispatta bulunarak ihtiyatî haciz kararı elde edebilir. Bu durumda, borçlu haksız yere zarara uğratılmış olur.

İşte bu nedenle yasada, haksız çıkan alacaklının, borçlunun ve üçüncü kişilerin uğradıkları tüm zararları gidermekle yükümlü olduğu düzenlenmektedir [İİK 259/1 karş. HMK 399]. Bu giderimi güvence altına almak üzere, ihtiyatî hacze karar veren mahkeme, aynı zamanda alacaklıdan uygun bir teminat alınmasına da karar verir [İİK 259/1].30 Teminat, uygulamada genellikle alacağın yüzde onu ile yüzde on beşi arasında belirlenmektedir.31

Bununla birlikte teminat, kötüniyetli kimseye karşı alınan bir önlem olduğundan, ilâma dayanan alacaklıdan teminat istenmez [İİK 259/2]. İlâm niteliğinde belgeye dayanan alacaklıdan teminat isteyip istememekse mahkemenin takdirindedir [İİK 259/3].32

Burada önemli olan, teminatın alacaklı henüz ihtiyatî haciz talebinde bulunduğu sırada değil, lehine ihtiyatî hacze karar verilmesi hâlinde istenmesidir. Böylece, bir yandan borçluyu kötüniyetli kişilere karşı korumak mümkün olmakta öte yandan gerçek alacaklının hak arama özgürlüğü engellenmemektedir.33 Teminat, ihtiyatî haciz talebinde bulunmanın bir koşulu olsaydı, alacaklının hak arama özgürlüğü önemli ölçüde sınırlanmış olurdu.

Yasa Yolları

Mahkemenin ret ve kabul kararları için yasada ortak bir başvuru yolu öngörülmemiştir. Bu nedenle, ihtiyatî haciz talebinin reddi ile kabulü durumlarında yasa yollarının neler olduğu ayrı ayrı ele alınmalıdır.

İhtiyatî Haciz Talebinin Reddi Durumunda

Alacaklı, ihtiyatî haciz talebinin reddedilmesi durumunda istinaf yoluna başvurabilir [İİK 258/3].34 Bu başvuru, bölge adliye mahkemesince öncelikle incelenir [İİK 258/3]. Bölge adliye mahkemesinin bu konuda verdiği karar kesindir [İİK 258/3].35

İhtiyatî Haciz Talebinin Kabulü Durumunda

Borçlu, kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haciz kararına karşı kararı veren, karardan sonra esas hakkında dava açılmış ise bu davanın görüldüğü mahkemeye, itiraz edebilir.36 Bu itiraz; ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve alacaklının gösterdiği teminata yönelik olabilir [İİK 265/1].37 İtirazın süresi, borçlunun varlığında yapılan hacizlerde haczin tatbikinden, yokluğunda yapılan hacizlerde ise haciz tutanağının borçluya tebliğinden itibaren yedi gündür [İİK 265/1].38 İhtiyatî haciz kararı verilmeden önce dinlenen borçlu, karara itiraz edemez; tüm itirazlarını dinlendiği sırada yapmalıdır.39

İhtiyatî haciz kararı nedeniyle menfaati ihlâl edilen üçüncü kişi de ihtiyatî haczi öğrenmesinden itibaren yedi gün içinde itiraz edebilir. Ancak üçüncü kişinin itirazı, ihtiyatî haczin dayandığı sebepler ve alacaklının gösterdiği teminatla sınırlıdır [İİK 265/2]. Bu kişinin, borçludan farklı olarak, mahkemenin yetkisine itiraz hakkı yoktur.

İtiraz her iki durumda da dilekçeyle yapılır. İtiraz eden, dayandığı tüm belgeleri dilekçeyle birlikte mahkemeye sunar [İİK 265/3].40 Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı da mahkemeye çağırır; gelenleri dinledikten sonra, itirazı yerinde bulursa kararını değiştirir ya da kaldırır [İİK 265/3]. İki taraf da çağrıya rağmen duruşmaya gelmezse, incelemeyi evrak üzerinde yaparak karar verir [İİK 265/3].

Mahkemenin itiraz üzerine verdiği karara karşı istinaf yolu açıktır [İİK 265/4]. Ancak istinaf yoluna başvurulması, ihtiyatî haciz kararının icrasını durdurmaz [İİK 265/4]. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler. Mahkemenin bu konudaki kararı kesindir [İİK 265/4].

SONUÇ

İhtiyatî haciz, alacaklının para alacağının ödenmesini, bu konuda dava açmadan veya takip yapmadan önce – veya bu sırada – temin eden bir geçici hukukî korumadır.

İhtiyatî haciz, kural olarak, rehinle temin edilmemiş muaccel para alacakları hakkında istenebilir. Alacaklı, genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemeye ihtiyatî haciz istemiyle başvurduğunda, mahkeme, alacağın bu nitelikleri taşıyıp taşımadığıyla sınırlı olarak inceleme yapar. Koşulların oluştuğu kanısına varan mahkemenin ihtiyatî haciz kararı vermesi zorunludur, mahkemenin bu konuda takdir yetkisi yoktur.
Mahkeme ihtiyatî hacze karar verdiği takdirde, kararla birlikte, alacaklıdan uygun bir teminat göstermesini de ister. Öyle ki, çoğu kez borçlunun bilgisi bile olmadan yaklaşık ispatla ihtiyatî haciz kararı elde eden kimse gerçek alacaklı olmayabilir.

Borçlu, kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haciz kararına, mahkemenin yetkisine ve alacaklıdan istenen teminata itiraz edebilir.

Mahkeme, ihtiyatî haczin koşullarının oluşmadığını belirlemişse, bu kez, alacaklının istemini reddeder. Alacaklı, ret kararına karşı istinaf yoluna başvurabilir.

Av. Alptürk KAYA
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 2017 yılında onur derecesiyle bitirmiştir. Ankara Barosu üyesi olup, 2018 yılından bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.
Eklenme:
15/4/2020, 16:44
Son Düzenlenme:
15/4/2020, 17:26
Alptürk KAYA, İhtiyatî Haciz Yargılaması; http://alpturkkaya.av.tr/hukuk/ozel-hukuk/icra-iflas-hukuku/ihtiyati-haciz-yargilamasi/, [20/6/2021].
Yazılı içerik kaynak gösterilmek koşuluyla alıntılanabilir. Kaynak gösterilmeden yapılan alıntılar, 6098 sayılı Türk Borçlar Yasası’nın vekâletsiz iş görme hükümleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın aşırmacılıkla ilgili hükümleri uyarınca maddî ve tüzel sorumluluk doğurur. Görsel içeriğin çoğaltılmasına, kullanılmasına veya kaynağı gösterilse bile alıntılanmasına onam verilmemektedir. Aykırı eylemler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca sorumluluğa neden olur.
 1. Recai Dönmez, Vergi Hukukunda İhtiyati Haciz, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Eskişehir 1998, s. 11-12.
 2. İhtiyatî haciz, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’ndan [257-268] başka birçok yasada düzenlenmektedir. Bu çalışmanın konusu İcra ve İflâs Kanunu hükümleriyle sınırlandırılmıştır. Öteki düzenlemeler için bkz. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 103/1-a, 316/1-c, 341/1, 406/2, 426/2; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1030, 1353-1381; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 13-16; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 86/7, 86/10, 91/1-2, 92/3; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 42/2, 50/8…
 3. Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflâs Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2016, s. 417; Serhat Cengiz Konuralp, İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013, s. 50.
 4. Şükrü Postacıoğlu, “İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimle İlgili Bazı Mes’eleler”, Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sa. 1, Yıl 1980, s. 51.
 5. Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Meral Sungurtekin Özkan, Muhammet Özekes, İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 359.
 6. Ejder Yılmaz, Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, C. 2, Yetkin Yayınları, Ankara 2001, s. 1114.
 7. İhtiyatî haciz talebi davadan önce yapılırsa başvurma harcı ve maktu karar ve ilam harcı alacaklıdan peşin olarak alınır [492 sayılı Harçlar Kanunu (1) sayılı Tarife A/1; A/3-2(d)]
 8. Osman Oy, Teoman Ulusoy, İhtiyati Haciz, Beta Yayınları, İstanbul 2010, s. 27.
 9. Hakan Pekcanıtez, Güray Erdönmez, 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2018, s. 146-147.
 10. Baki Kuru, Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Ankara 2012, s. 437; Pekcanıtez/Atalay/Özkan/Özekes, s. 360; Oy/Ulusoy, s. 31.
 11. Hasan Özkan, İhtiyati Haciz-Tahliye¸ Legal Yayınları, İstanbul 2014, s. 11; Oy/Ulusoy, s. 31-32.
 12. Pekcanıtez/Atalay/Özkan/Özekes, s. 360.
 13. Cemil Simil, Belirsiz Alacak Davası, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013, s. 439.
 14. Simil, s. 440.
 15. Simil, s. 440.
 16. Yılmaz, s. 1108.
 17. Oy/Ulusoy, s. 29.
 18. Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 437; Oy/Ulusoy, s. 31.
 19. Yargıtay 19’uncu HD 30/3/2015 G., 2014/16337; 4473; https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/19-hukuk-dairesi-e-2014-16337-k-2015-4473-t-30-3-2015, [7/12/2018].
 1. Yargıtay 19’uncu HD 30/3/2015 G., 2014/16337; 4473.
 2. Talih Uyar, Alper Uyar, Cüneyt Uyar, (İcra Hukukunda) İhtiyati Haciz, Bilge Yayınları, Ankara 2018, s. 204.
 3. Arslan/Yılmaz/Ayvaz, s. 417; Yılmaz, s. 1104.
 4. Yılmaz, s. 1109.
 5. Pekcanıtez/Atalay/Özkan/Özekes, s. 360; Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 438; Arslan/Yılmaz/Ayvaz, s.417.
 6. Pekcanıtez/Atalay/Özkan/Özekes, s. 360; Arslan/Yılmaz/Ayvaz, s. 417; Yılmaz, s. 1108.
 7. Arslan/Yılmaz/Ayvaz, s. 417; Yılmaz, s. 1108.
 8. Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 437-438; Arslan/Yılmaz/Ayvaz, s. 417; Adnan Deynekli, Mustafa Saldırım, Öğretide ve Uygulamada İhtiyati Haciz, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2011, s. 99.
 9. Borçlunun malları çoğu kez mahkemece bilinmediğinden ihtiyaten haczedilecek şeylerin kararda gösterilmesinden kaçınılır. Bu nedenle uygulamada, “borçlunun gerek elindeki gerek üçüncü kişilerdeki taşınır ve taşınmazlarıyla hak ve alacaklarının borca yetecek miktarının ihtiyaten haczine karar verildi” biçiminde genel bir ifade kullanılmaktadır. (Arslan/Yılmaz/Ayvaz, s. 418; Yılmaz, s. 1112-1113.)
 10. Arslan/Yılmaz/Ayvaz, s. 418; Yılmaz, s. 1112.
 11. Pekcanıtez/Atalay/Özkan/Özekes, s. 361; Arslan/Yılmaz/Ayvaz, s. 418; Yılmaz, s. 1109.
 12. Yılmaz, s. 1110.
 13. Alınan teminatın iadesi, konusu açık yasal düzenlemenin yokluğu nedeniyle öğretide tartışmalıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Güler Akın, Mustafa Akın, “İhtiyati Haciz Nedeni ile Alınan Teminatın İadesi”, İstanbul Barosu Dergisi¸ C. 90, Sa. 2016/5, s. 45-60.
 14. Mustafa Okur, Dava ve Takiplerde Teminat, (dan. Ejder Yılmaz), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara 2009, s. 11.
 15. Pekcanıtez/Atalay/Özkan/Özekes, s. 361; Arslan/Yılmaz/Ayvaz, s. 418; Oy/Ulusoy, s. 34.
 16. Arslan/Yılmaz/Ayvaz, s. 418; Oy/Ulusoy, s. 34.
 17. Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 440; Pekcanıtez/Atalay/Özkan/Özekes, s. 364.
 18. Pekcanıtez/Atalay/Özkan/Özekes, s. 364; Arslan/Yılmaz/Ayvaz, s. 420; Deynekli/Saldırım, s. 100.
 19. Arslan/Yılmaz/Ayvaz, s. 420; Deynekli/Saldırım, s. 101.
 20. Pekcanıtez/Atalay/Özkan/Özekes, s. 364.
 21. Deynekli/Saldırım, s. 103.

KAYNAKÇA

ARSLAN, Ramazan; YILMAZ, Ejder; AYVAZ, Sema Taşpınar, İcra ve İflâs Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2016.

DEYNEKLİ, Adnan; SALDIRIM, Mustafa, Öğretide ve Uygulamada İhtiyati Haciz, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2011.

DÖNMEZ, Recai, Vergi Hukukunda İhtiyati Haciz, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Eskişehir 1998.

KONURALP, Serhat Cengiz, İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013.

KURU, Baki; ARSLAN, Ramazan; YILMAZ, Ejder, İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.

OKUR, Mustafa, Dava ve Takiplerde Teminat, (dan. Ejder Yılmaz), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara 2009.

OY, Osman; ULUSOY, Teoman, İhtiyati Haciz, Beta Yayınları, İstanbul 2010.

ÖZKAN, Hasan, İhtiyati Haciz-Tahliye, Legal Yayınları, İstanbul 2014.

PEKCANITEZ, Hakan; ATALAY, Oğuz; ÖZKAN, Meral Sungurtekin; ÖZEKES, Muhammet, İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.

————————  ERDÖNMEZ, Güray, 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2018.

SİMİL, Cemil, Belirsiz Alacak Davası, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013.

UYAR, Talih; UYAR, Alper; UYAR, Cüneyt, (İcra Hukukunda) İhtiyati Haciz, Bilge Yayınları, Ankara 2018.

YILMAZ, Ejder, Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, C. 2, Yetkin Yayınları, Ankara 2001.

Eklenme:
15/4/2020, 16:44
Son Düzenlenme:
15/4/2020, 17:26
Alptürk KAYA, İhtiyatî Haciz Yargılaması; http://alpturkkaya.av.tr/hukuk/ozel-hukuk/icra-iflas-hukuku/ihtiyati-haciz-yargilamasi/, [20/6/2021].
Yazılı içerik kaynak gösterilmek koşuluyla alıntılanabilir. Kaynak gösterilmeden yapılan alıntılar, 6098 sayılı Türk Borçlar Yasası’nın vekâletsiz iş görme hükümleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın aşırmacılıkla ilgili hükümleri uyarınca maddî ve tüzel sorumluluk doğurur. Görsel içeriğin çoğaltılmasına, kullanılmasına veya kaynağı gösterilse bile alıntılanmasına onam verilmemektedir. Aykırı eylemler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca sorumluluğa neden olur.

Av. Alptürk KAYA
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2017 yılında onur derecesiyle bitirmiştir. Ankara Barosu üyesi olup, 2018 yılından bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.

Ankara'da bir avukat. Tüzel sorunların çözümünde ve kazanımların korunmasında seçkinci anlayışın yol göstericiliğinde çalışmaktadır.