Av. Alptürk Kaya

Hukuk

Tahkikatta Teknolojik Olanaklara Başvurulması

Bilim ve tekniğin son iki yüzyıllık ilerlemesi, insan ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmıştır. Yaşantılar çabuklaşmış, ilişkiler artmıştır. Hukukî uyuşmazlıklar da, buna koşut olarak, önemli ölçüde çoğalmıştır.

Ankara'da bir avukat. Tüzel sorunların çözümünde ve kazanımların korunmasında seçkinci anlayışın yol göstericiliğinde çalışmaktadır.