Av. Alptürk Kaya

 1. 5237 sayılı Türk Ceza Yasası'nda yer alan;
 1. Uluslararası suçlar
  Soykırım ve insanlığa karşı suçlar
  Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti
 2. Kişilere karşı suçlar
  Hayata karşı suçlar:
  Kasten öldürme, kasten öldürmenin ihmâli davranışla işlenmesi, intihara yönlendirme, taksirle öldürme
  Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar:
  Kasten yaralanma, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, kasten yaralamanın ihmâli davranışla işlenmesi, taksirle yaralama, insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti
  İşkence ve eziyet:
  İşkence, neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, eziyet
  Koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlâli:
  Terk, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
  Çocuk düşürtme, çocuk düşürme, kısırlaştırma
  Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar:
  Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz
  Hürriyete karşı suçlar:
  Tehdit, şantaj, cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi, siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlâli, iş ve çalışma hürriyetinin ihlâli, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, haksız arama, dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, nefret ve ayrımcılık, kişilerin huzur ve sükununu bozma, haberleşmenin engellenmesi
  Şerefe karşı suçlar:
  Hakaret, haksız fiil nedeniyle karşılıklı hakaret, kişinin hatırasına hakaret
  Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar:
  Haberleşmenin gizliliğinin ihlâli, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlâl, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, verileri yok etme[me]
  Malvarlığına karşı suçlar:
  Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma, mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma, dolandırıcılık, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf, hileli iflas, taksirli iflas, karşılıksız yararlanma, şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, bilgi vermeme

Çok sıradan görünen eylemler, kişilerin bilişim suçu adıyla nitelendirilen bir dizi suç kapsamında soruşturulmasını ve kovuşturulmasını gündeme getirebilir. Konuyla ilgili bilgi edinmek için avukata danışın.

Gecikmeden danışmanlık alın.

Av. Alptürk KAYA
+90(536) 632-3115
Mebusevleri Mah. Süslü Sok. Nu. 1/3 Çankaya/ANKARA
 1. Topluma karşı suçlar
  Genel tehlike yaratan suçlar:
  Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması, radyasyon yayma, atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlâli, inşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama, hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması, işaret ve engel koymama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma
  Çevreye karşı suçlar:
  Çevrenin kasten kirletilmesi, çevrenin taksirle kirletilmesi, gürültüye neden olma, imar kirliliğine neden olma
  Kamunun sağlığına karşı suçlar:
  Zehirli madde katma, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imâl ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, zehirli madde imâl ve ticareti, sağlık için tehlikeli madde temini, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, usûlsüz ölü gömülmesi
  Kamu güvenine karşı suçlar:
  Parada sahtecilik, kıymetli damgada sahtecilik, mühürde sahtecilik, mühür bozma, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel belgede sahtecilik, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, açığa imzanın kötüye kullanılması
  Kamu barışına karşı suçlar:
  Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma
  Ulaşım araçlarına veya sabit platformlara karşı suçlar: Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgâli
  Genel ahlâka karşı suçlar:
  Hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, dilencilik [yaptırma]
  Aile düzenine karşı suçlar:
  Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören, çocuğun soybağını değiştirme, kötü muamele, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlâli, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
  Ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar:
  İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, fiyatları etkileme, kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma, ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması, mal veya hizmet satımından kaçınma, tefecilik
  Bilişim alanında suçlar:
  Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasak cihaz veya programlar

İnternet ortamında yapılan yayınların belli başlı suçları oluşturması, kişilik haklarına veya özel yaşamın gizliğine aykırılık teşkil etmesi durumlarında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini bilmesi önem taşır. Bu konuda, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan önce avukata danışın.

Gecikmeden danışmanlık alın.

Av. Alptürk KAYA
+90(536) 632-3115
Mebusevleri Mah. Süslü Sok. Nu. 1/3 Çankaya/ANKARA
 1. Millete ve devlete karşı suçlar
  Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar:
  Zimmet, irtikâp, denetim görevinin ihmâli, rüşvet, nüfuz ticareti, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması, görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, kamu görevlisinin ticareti, kamu görevinin terki veya yapılmaması, kişinin malları üzerinde usûlsüz tasarruf, kamu görevinin usûlsüz olarak üstlenilmesi, kanuna aykırı eğitim kurumu, özel işaret ve kıyafetleri usûlsüz kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma
  Adliyeye karşı suçlar:
  İftira, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, suç üstlenme, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs, suçu bildirmeme, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suçluyu kayırma, tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme, gizliliğin ihlâli, ses veya görüntülerin kayda alınması, genital muayene, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, muhafaza görevini kötüye kullanma, resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması, başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kaçmaya imkân sağlama, muhafızın görevini kötüye kullanması, hükümlü veya tutukluların ayaklanması, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak, [ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların] hak kullanımı[nı] ve beslenmeyi engelleme
  Yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar:
  Yabancı devlet başkanına karşı suç, yabancı devlet bayrağına karşı hakaret, yabancı devlet temsilcilerine karşı suç
 2. Diğer mevzuat kapsamındaki suçlar ve cezalar...

Kişisel verilere ilişkin yasal düzenlemeler birçok kimsenin bilgisi dışındadır. Oysa, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin ihlâli hukukî, cezaî ve idarî sorumluluk doğurabilecek niteliktedir. Bu nedenle, olumsuz durumlarla karşılaşmadan önce avukata danışın.

Gecikmeden danışmanlık alın.

Av. Alptürk KAYA
+90(536) 632-3115
Mebusevleri Mah. Süslü Sok. Nu. 1/3 Çankaya/ANKARA
Interest rei publicae, ut sint finis litium.